Menu

Dějiny bouzovské školy

První zprávu o bouzovské škole máme z roku 1570. Byla zřízena pravděpodobně na hradě pro děti panských úředníků.

Farní škola pro děti z Bouzova a okolí existovala patrně od začátku 17.století. Vyučovalo se v budově fary u kostela Maří Magdaleny, od roku 1755 pak přímo v městečku.
Obecná škola byla v Bouzově zřízena v roce 1788. Nová budova pro obecnou školu (pod kostelem, č.p. 5) byla postavena roku 1858.

Budova se v průběhu 19.století několikrát opravovala, přestavovala a rozšiřovala, ale stále nedostačovala počtu žáků. A tak již od roku 1891 byla průběžně vedena jednání o stavbě nové, větší budovy školy. Tento návrh ale vždy padl, několikrát kvůli značným předpokládaným finančním nákladům, jindy kvůli odlivu žáků do nově vzniklých poboček školy, potom kvůli propuknutí první světové války.

Po vzniku nové republiky se obec značně zadlužila odkoupením statků po Řádu německých rytířů, takže i přes tlak veřejnosti a velký zájem místní školní rady o novou školu musela být stavba stále odsouvána. Teprve od roku 1931 začala velmi důležitá a naléhavá jednání o postavení nové moderní čtyřtřídní školy.

V roce 1937 bylo místní školní radou rozhodnuto, že projektovou dokumentaci stavby zadá akademickému architektovi, inženýru Bohuslavu Fuchsovi z Brna. Rada si přála moderní budovu se čtyřmi třídami a s možností přístavby pro měšťanskou školu, o jejímž zřízení obec již dlouho uvažovala. Byl schválen rozpočet 630.000 Kč na výstavbu budovy a stavba byla na základě výběrového řízení zadána firmě Jana Sovy z Loštic.

Stará hospodářská budova č.p. 48, která byla zakoupena od Řádu německých ratířů za 30.000 korun, byla zbourána a v květnu 1938 byl položen základní kámen školy nové. Do zimy měla být hrubá stavba pod střechou a dokončení stavby bylo naplánováno na červenec 1939.

Pak se ovšem dramaticky změnila politická situace. Po podepsání mnichovské dohody v září 1938 byly vytvořeny hranice Sudet a ze zabrané Mohelnice byla do Bouzova po několika jednáních v listopadu 1938 přesunuta měšťanská škola pod vedením ředitele Jakuba Fintajsla. Vyučování začalo 10.12.1938 ve čtyřech odděleních s celkem 149 žáky. Výuka probíhala v prozatímních prostorách, obecních i soukromých místnostech. Po schůzích bouzovských zástupců bylo přislíbeno, že rozestavěná nová školní budova bude po dokončení věnována účelům měšťanské školy, bude jí dána přednost před školou obecnou. Ve vesnici se ale šířily zvěsti, že nakonec budovu dostane přece jen obecná škola, a tak se kuratorium měšťanské školy rozhodlo, že okamžitě najme novou budovu pro školu měšťanskou za roční příspěvek 7.000,- Kč od 1.9.1939.

Dne 27.srpna 1939 byla slavnostně otevřena nová budova měšťanské školy za účasti mnoha významných osobností a s rozsáhlým programem. Od 1.září mohla začít výuka v dokončených, novotou vonících prostorách.

V 70. letech byly zrušeny národní školy v Kozově, Podolí a Hvozdečku, žáci začali dojíždět do Bouzova a bylo třeba řešit nedostatek místa. Proto byla od srpna 1977 do září 1979 provedena přístavba ke stávající budově a všichni žáci byli přemístěni sem. Stará škola u kostela, která do této doby fungovala pro I.stupeň,  byla zrušena a budova předána obci. V přístavbě byly dokončeny 4 učebny, 4 kabinety, kotelna a v obou budovách bylo vybudováno ústřední topení. Současně probíhala generální oprava staré budovy - šatny byly přemístěny z chodeb školy do suterénu, ředitelský byt byl přebudován na cvičnou kuchyňku a školní družinu, byla zřízena odborná pracovna fyziky a chemie. V této době bylo vyučování velmi ztíženo a vyučovalo se například i v zasedací síni MNV a klubovně SSM.

Dlouho a složitě se jednalo o přístavbě tělocvičny, která byla ostatně zamýšlena už v roce 1938, ale nikdy nebyla postavena, přestože byly zpracovány plány a projektová dokumentace. V roce 1979 byl zakoupen nový školní pozemek v „Záhumení“.

Další rekonstrukcí prošla budova školy v létě 1981, kdy došlo k zazdění lodžie, úpravě balkónu a fasády. V roce 1983 bylo z pozemku přiléhajícího ke škole vybudováno školní hřiště.

Během jarních prázdnin školního roku 1990/91 byla z části chodby v přízemí vybudována nová školní žákovská knihovna  a  obdobným přepažením  v poschodí  vznikla  klubovna,  která byla později využívána jako malá třída a ještě později jako počítačová pracovna. Od tohoto roku  používala škola tělocvičnu vybudovanou z bývalého kina.
V létě roku 1999 po odstěhování elokované třídy mateřské školy do nově zrekonstruované a rozšířené budovy školky byla provedena další úprava. Byl zrušen venkovní vchod do družiny, přistavěn přístřešek u vchodu do žákovských šaten, opraveny a vylepšeny šatny a modernizována kuchyně.

V roce 2005 již škola nevyhovovala po žádné stránce - technické, kapacitní, technologické. Proto obec začala usilovat o získání dotace od Ministerstva financí na celkovou rekonstrukci školy. Záměrem bylo oddělit původní budovu z roku 1939 od přístavby ze 70. let. V přístavbě měly být vystavěny nové obecní byty a v bývalé školní budově měla být ponechána škola, ovšem rozšířená do podkroví a se zmenšenými třídami, uzpůsobenými aktuálním počtům dětí. Byla tedy vypracována projektová dokumentace a naplánována rekonstrukce na červen- srpen 2006.

Přípravné práce a postupné kroky byly ovšem konány již od ledna 2006 a byly završeny generální rekonstrukcí v létě. Z budovy zbyl jen skelet, vše ostatní bylo vyměněno, nahrazeno, vybudováno znovu.

Ráno 4. září 2006 se opravdu dal zahájit nový školní rok. Dlaždice se leskly, na WC to vonělo, dveře se zavíraly, knihovna, nábytek i pomůcky byly nastěhovány.  Údiv vystřídalo nadšení z krásných nových tříd a mohlo se začít vyučovat.

V létě 2007 nás pak ještě čekala generální rekonstrukce školní kuchyně, suterénu a šaten.

V  září 2009, u příležitosti 70.výročí otevření školy, byla slavnostně zpřístupněna nová tělocvična, která byla vybudována na místě bývalého školního hřiště vedle školy. Poprvé po 70-ti letech mají žáci svoji vlastní školní tělocvičnu. Slouží ovšem nejen žákům, ale i všem obyvatelům Bouzova a okolích obcí, všichni si mohou velkorysé prostory pronajímat ke sportování všeho druhu.

Dne 28.září 2019 důstojně slaví naše škola krásné osmdesátiny. Přejeme jí mnoho dalších let a hodně spokojených žáků, učitelů i rodičů!

 

Nová budova 27.8.1939
1948
Pohlednice školy
1962 - 7. třída
Přístavba v roce 1977
1979 - první třída
škola v roce 2019

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít