Menu

Školní družina

Vychovatelkou ve školní družině je Žaneta Aplová.

E-mail: aplova@zsbouzov.cz
Telefon (družina): +420 606 757 340
Telefon (ředitelna): +420 727 873 070

Školní družina slouží pro děti z I.stupně ZŠ. K pravidelné docházce můžete děti přihlásit na začátku školního roku. Přednostně jsou přijímány děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Zápisní lístek lze vyzvednout u vychovatelky.

Poplatek za ŠD je 150,- Kč měsíčně.
Podrobnosti najdete ve vnitřním předpisu o úplatě za školní družině úplně dole na této stránce.

Ranní družina

 • Ráno je provoz družinky od 6:30 do 7:40 hodin.
 • Děti chodí do družiny ze šatny samostatně.
 • Z družiny odvádí děti vychovatelka do vyučování hromadně.
 • Za dítě, které sice bylo ve škole, ale do družiny se nedostavilo, vychovatelka neodpovídá (např. ráno zůstane v šatně).
 • Děti si mohou do družinky přinést snídani nebo svačinku.

Odpolední družina

 • Odpoledne je provoz družinky od 11:20 do 15:46 hodin.
 • Do družinky děti po vyučování ze třídy přivádí učitelka.
 • Společně odchází děti s vychovatelkou na oběd v 11:45 hodin.
 • Pokud mají druháci nebo třeťáci více vyučovacích hodin, jdou na oběd sami a přijdou sami do družiny.
 • Z družinky odchází děti podle údaje v zápisovém lístku.
 • Pokud má dítě odejít v jiný čas, než je uvedeno v zápisovém lístku, volte vždy písemnou formu vzkazu s uvedením data.
  V krajních případech (při neplánované náhlé změně situace) lze zavolat na mobil ŠD.
 • Pokud se stane, že dítěti ujede autobus, vrátí se do družiny, kde počká na další spoj a my budeme kontaktovat rodiče.
 • Jakmile se v říjnu rozběhnou kroužky, budou do nich děti posílány podle seznamu.
 • Je vhodné mít v družině věci na převlečení jednak do místnosti (tepláky, popř. tričko na výtvarku) a jednak dle počasí na ven (pokud půjdeme např. sáňkovat, bruslit apod. - vždy dostanete zavčas informace).
 • Děti si mohou přinést své hračky na hraní, ale musí si je hlídat.

Školní družina Bouzov - fotogalerie

Na hradě v září 2019
Na hradě v září 2019
Výtvarná soutěž Tvarůžek šel do světa

Naše družinka rozhodně není čekárna na příchod rodičů

Vzhledem k tomu, že některé děti pobývají v družině velkou část dne, snažím se jim připravit co nejpříjemnější prostředí, hry a zábavu. V náplni činností v družince nechybí četba na pokračování, malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, písničky, tanečky, pohybové a závodivé hry venku nebo v tělocvičně, stavebnice či společenské a sociální hry, které rozvíjí kladné charakterové vlastnosti dětí a podporují jejich logické myšlení. Abychom mohli vůbec tyto činnosti realizovat, je třeba dodržovat předem nahlášené odchody dětí, prosíme tedy rodiče, aby zbytečně a bez závažné příčiny neměnili časy odchodů. Mimo jiné tím také vedeme děti k dodržování pravidel a učíme je dennímu režimu.

Činnnost družiny se řídí Školním vzdělávacím programem ŠD Bouzov, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. Můžete si jej pročíst a nejspíš se Vám bude zdát, že zní složitě, ale v podstatě je v něm obsaženo to, co s dětmi dělám a o čem si povídáme ráno i odpoledne. Snažím se děti vést k tomu, aby získávaly zdravé sebevědomí, pomáhaly druhým, byly ohleduplné, kamarádské, přátelské. V družince se učí stolovat, udržovat pořádek šetrně zacházet s hrami a hračkami, umět je uklidit. Nechybí zde ani sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky, používání „kouzelných“ slovíček, nebo překonávání trémy při komunikaci s ostatními dětmi či dospělými. Všechny tyto body vycházejí ze ŠVP, jsou to klíčové kompetence, převedené do konkrétní podoby.

Chtěla bych, aby družina byla partnerem rodiny. Proto přivítám kdykoli Vaše náměty i připomínky.

Vaše vychovatelka ŠD

Cíle školní družiny

 • nabízet dětem smysluplné využití volného času
 • rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky
 • učit děti mezilidské komunikaci, utváření pozitivních vztahů mezi žáky
 • učit děti spolupráci a toleranci
 • učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost
 • vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů
 • rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii
 • cvičit paměť, postřeh a soustředění
 • vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
 • vést děti k tvořivosti
 • podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu
 • utvářet pracovní návyky a vztah k práci
 • vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů
 • posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry
 • umožnit seberealizaci dítěte v kolektivních, individuálních, řízených i spontánních aktivitách
Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít